Prawo pracy

Ciąża w trakcie umowy na czas określony

Kobiety, które chcą zostać matkami, a jednocześnie nie chciałyby „wypaść” z rynku pracy na dłużej, często zastanawiają się jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy. Sytuacja jest inna dla kobiety na umowie o pracę na czas określony i nieokreślony. Poniżej omówimy ten pierwszy przypadek. Przykład:

Pani Karolina pracuje na umowie o pracę na czas określony, który kończy się 28 lutego 2020 roku. W trakcie umowy Pani Karolina zachodzi w ciążę, a termin porodu przypada na 5 maja 2020 roku. Pani Karolina przeczytała gdzieś, że umowa w takim wypadku przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Czy tak jest rzeczywiście? Co mówią przepisy?

Art. 177. [Zakres ochrony w związku z macierzyństwem]

§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 5. 19 Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika – ojca wychowującego dziecko lub pracownika – innego członka najbliższej rodziny, w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Paragraf 3 wyżej wymienionego przepisu nie mówi nic o przekształceniu w umowę na czas nieokreślony. Prawo jakie przysługuje Pani Karolinie to prawo do przedłużenia umowy do dnia porodu (o ile rozwiązywałaby się wcześniej). Ważne jest też by spełniona była przesłanka „rozwiązania umowy po upływie 3 miesiąca ciąży”. Gdyby umowa miała ulec rozwiązaniu przed upływem 3 miesiąca ciąży, taka ochrona niestety nie przysługuje.

Przedłużenie następuje z mocy prawa i pracodawca nie musi tu wykonywać żadnych czynności formalnych. Może oczywiście poinformować o tym fakcie pracownicę.

Warto też pamiętać, że nie jest to prawo bezwzględne i ustawodawca przewiduje od niego wyjątek. Jest nim ogłoszenie upadłości lub likwidacja przedsiębiorcy.

Stan prawny na dzień: 10.10.2019 r.

Anna Stańdo Kancelaria Radcy Prawnego | ul. Kujawska 26/5, 30-043 Kraków | tel. 603 933 620

Koronawirus w Krakowie
Tagi
Kraków Portal

Anna Stańdo

Radca prawny, mediator. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych „Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów”. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa pracy oraz prawa cywilnego, w tym odzyskiwania należności oraz spraw odszkodowawczych a także prawa e-commerce i prawa autorskiego. Zajmuje się profesjonalnym doradztwem prawnym dla osób indywidualnych a także kompleksową obsługą przedsiębiorców. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i polubownych, w tym mediacji przedsądowych oraz ugód zawieranych przed sądem.

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *