Odszkodowania

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Czym jest i dlaczego warto się do niej zwrócić w przypadku błędu medycznego?

Podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego, ale nie chcesz angażować się w długi i kosztowny proces sądowy? Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest dla ciebie rozwiązaniem.

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Czym jest i dlaczego warto się do niej zwrócić w przypadku błędu medycznego?

Pomimo tego, że Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych funkcjonują w Polsce od blisko 10 lat (wprowadzone zostały ustawą z dnia 28.04.2011 r. nowelizującą ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dalej u.o.p.p.), to wiedza o nich jest w społeczeństwie znikoma.

Czym są Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Są alternatywą dla postępowania sądowego w sprawach, w których pacjenci szpitali doznali szkód na osobie, będących następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych w szpitalu.

Chodzi tutaj o przypadki: zakażenia, uszkodzenia ciała, lub rozstroju zdrowia, albo nawet śmierci pacjenta, gdy przyczyną ich jest niezgodna/e z aktualną wiedzą medyczną:

  • – diagnoza (jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby)
  • – leczenie (w tym wykonanie zabiegu operacyjnego),
  • – zastosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego,

które nazywane są „zdarzeniem medycznym”.

W orzecznictwie pojęcie zdarzenia medycznego utożsamia się z pojęciem błędu medycznego.

OPŁATY

Złożenie wniosku do komisji podlega opłacie w wysokości 200 zł.

W porównaniu z opłatami sądowymi, które są wyliczane jako procent od kwoty, którą dochodzi pacjent (a które bywają znaczne w przypadku ciężkiego naruszenia ciała lub śmieci pacjenta), opłata ta jest niewielka.

Uwaga! Wojewódzka Komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo o jego braku nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jest to ogromny plus w porównaniu do postępowania sądowego (obecnie w takim terminie w postępowaniu sądowym, nie wyznaczona byłaby nawet pierwsza rozprawa, a co dopiero mówić o zakończeniu sprawy…).

TANIEJ, SZYBCIEJ, ALE…

Jak zawsze jest jakieś ale  Otóż taki wniosek należy wnieść w terminie jednego roku od dnia dowiedzenia się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpienia śmierci pacjenta (od tego ostatniego są jednak wyjątki).

Co można zyskać?

Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta to:

  • 100.000,00 zł – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała, lub rozstroju zdrowia pacjenta,
  • 300.000,00 zł – w przypadku śmierci pacjenta.

PROCEDURA

Wojewódzkie Komisje orzekają w składzie 4-osobowym. Z czego dwóch członków to osoby które wykonują zawód medyczny przez co najmniej 5 lat, albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych. Pozostali dwaj członkowie to osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk prawnych, którzy przez okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Kto może uczestniczyć?

W posiedzeniach wojewódzkiej komisji, może uczestniczyć podmiot składający wniosek oraz przedstawiciel kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczyciel (z którym podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych).

DOWODY

Wojewódzka komisja prowadzi postępowanie dowodowe podobnie jak Sąd. Może żądać dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy prowadzący szpital, przeprowadzać postępowanie wyjaśniające, a nawet dokonywać wizytacji pomieszczeń i urządzeń szpitala. Może również zasięgnąć opinii lekarza w danej dziedzinie medycyny, farmacji itp. Czynności komisji są protokołowane.

Dlaczego warto mieć pełnomocnika przed wojewódzką komisją?

Dlatego, że w zakresie nieuregulowanym ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, do postępowania przed wojewódzką komisją, stosuje się przepisy Kodeksu postepowania cywilnego. Natomiast spory dotyczące błędów medycznych należą zazwyczaj do tych bardziej skomplikowanych w kwestii dowodzenia. Pełnomocnik pomorze sformułować odpowiednie wnioski dowodowe i przeprowadzi przez całą procedurę.

Dlaczego namawiam swoich Klientów do wystąpienia z wnioskiem do wojewódzkiej komisji?

Dlatego, że procedura jest szybka i mało kosztowna w porównaniu do procesu sądowego.

W sytuacji gdy pacjent ma wątpliwości co do zasadności swoich roszczeń, skorzystanie z procedury przed wojewódzką komisją pomoże rozwiać te wątpliwości bez konieczności angażowania się w trwający wiele lat i kosztowny proces sądowy. Co więcej, wystąpienie z takim wnioskiem nie zamyka nam możliwości późniejszego wstąpienia na drogę postępowania sądowego. Również dodatnio należy ocenić to, że wystąpienie z wnioskiem przed komisję i wydanie przez nią orzeczenia o zdarzeniu medycznym przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń, określony w przepisach kodeksu cywilnego.

Zatem jeśli uważasz, że w Twojej sytuacji doszło do błędu medycznego, a nie chcesz korzystać z długotrwałej i kosztownej drogi postępowania sądowego, skontaktuj się z nami. Po analizie Twojej sprawy, pomożemy przygotować wniosek i przeprowadzimy Cię przez całe postępowanie.

Koronawirus w Krakowie
Kraków Portal

Joanna Jachymiak-Rogala

Radca prawny, właścicielka kancelarii w Krakowie. Od początku pracy zawodowej specjalizuje się w problematyce prawa medycznego i zapewnia wsparcie m.in. firmom z branży medycznej oraz branży beauty. Autorka bloga prawowgabinecie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *