Koronawirus a przedsiębiorcy - wsparcie dla firm

Tarcza antykryzysowa – pytania i odpowiedzi

Tarcza Antykryzysowa – poradnik: ponad 100 pytań dotyczących wsparcia dla pracowników i przedsiębiorców.

 1. Pytania ogólne – poniżej.
 2. Zwolnienie z opłacania składek ZUS – pytania i odpowiedzi
 3. Świadczenie postojowe – pytania i odpowiedzi
 4. Ulga w opłacaniu składek – pytania i odpowiedzi

Czy z Tarczy Antykryzysowej mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy?

Tarcza Antykryzysowa daje prawo do:

 1. świadczenia postojowego dla:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli:
 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku CIVID – 19,

 • przedsiębiorca rozpoczął jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r.,

 • przedsiębiorca nadal prowadzi działalność, a przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,

 • jeżeli przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r.,

 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;

 • osób wykonujących umowy cywilnoprawne (zleceniobiorców, wykonujących umowy agencyjne, umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia, umowy o dzieło), jeżeli:

 • zleceniodawca albo zamawiający miał przestój w działalności w wyniku COVID-19,

 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.

 • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosków składanych w kwietniu i maju od kwoty 15 595,74 zł).

Świadczenie postojowe może być udzielone trzykrotnie. Wniosek o świadczenie postojowe składają przedsiębiorcy. W przypadku umów cywilnoprawnych wniosek o świadczenie pierwszorazowe jest przekazywany za pośrednictwem zlecającego albo zamawiającego. Ponowna wypłata świadczenia realizowana jest na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej (zleceniobiorcy, wykonującego umowę o dzieło), w którym wskazuje, że jego sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejna wypłata świadczenia może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia. Dla przedsiębiorców jest to kwota 2 080 zł (albo 1 300 zł dla przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek w formie karty podatkowej i są zwolnieni z obowiązku opłacania podatku VAT). Dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne jest to kwota 2080 zł albo w wysokości odpowiadającej sumie wynagrodzeń wynikających z umów, jeżeli ich suma w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku była niższa od 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. nie przekroczyła kwoty 1 299,99 zł).Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po miesiącu, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii.

 1. zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla:

 • osób prowadzących pozarolniczą działalność, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nie przekraczającej kwoty składek obliczonych od obowiązującej dla danej osoby najniższej podstawy ich wymiaru, jeżeli:
 • rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,

 • przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020 (tj. od kwoty 15 681 zł);

 • płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 osób:

  • w wysokości 100% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, jeżeli na:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,

 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,

 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

 • w wysokości 50% należności wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, jeżeli na:

 • 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 1 lutego 2020 r.,

 • 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r.,

 • 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych oraz byli zgłoszeni jako płatnicy składek w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.,

przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych;

 • spółdzielni socjalnych, zarejestrowanych jako płatnicy składek przed 1 kwietnia 2020 r.;
 • osób duchownych w wysokości nie przekraczającej kwoty składek obliczonych od obowiązującej dla danej osoby najniższej podstawy ich wymiaru.

Za marzec 2020 r. zwolnienie z opłacenia składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, przysługuje w wysokości odpowiednio 100% albo 50%, nawet po ich opłaceniu dla płatników:

 • będących spółdzielnią socjalną,

 • którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1 do 9 ubezpieczonych,

 • którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 1 do 49 ubezpieczonych,

Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości składek obliczonych od minimalnej podstawy ich wymiaru.

Zwrot opłaconych składek za marzec może nastąpić na wniosek złożony najpóźniej przed terminem płatności składek za kwiecień, tj. odpowiednio przed 11. i 15 maja.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj może być najpóźniej złożony do 30 czerwca 2020 r.

Ze względu na to, że zwolnienie z opłacania składek nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców (ma charakter selektywny), to w przypadku przedsiębiorców i firm, które skorzystają z tej formy pomocy, wniosek jest badany pod kątem pomocy publicznej.

 1. ulg w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności od stycznia 2020 r. bez opłaty prolongacyjnej:

z ulg mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, miejsca jej prowadzenia czy też wielkości przedsiębiorstwa, gdy jedyną przesłanką uprawniającą do złożenia wniosku jest pogorszenie sytuacji finansowej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19. Ulga ta ma charakter generalny, a tym samym nie stanowi pomocy publicznej. Wniosek może być złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu. Udzielenie ulgi na tych zasadach może dotyczyć wyłącznie składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r. (tj. nie wcześniejszych niż za styczeń 2020 r.).

 1. odstąpienia od pobierania odsetek za okres od stycznia 2020 r.:

ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek . Nie ma w tym przypadku znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, czy status firmy jako mikroprzedsiębiorcy. Ulga dotyczy sytuacji gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności. O zwolnienie można wnioskować w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Czy ulgi z Tarczy Antykryzysowej będą dotyczyły przedsiębiorców zarejestrowanych w  CEIDG czy w KRS?

Rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej dedykowane są przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych albo są traktowane jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, bądź są płatnikami składek za innych ubezpieczonych, o ile spełniają określone przepisami Tarczy Antykryzysowej warunki niezbędne do przyznania pomocy.

Czy z ulgi będzie mogła skorzystać osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności
1 marca 2020 r.?

Tarcza Antykryzysowa przewiduje pomoc w formie świadczenia postojowego, zwolnienia z opłacania składek za okres od marca do maja br., ulg (odroczenia terminu płatności albo rozłożenie na raty należności bez opłaty prolongacyjnej) oraz odstąpienia od pobierania odsetek za okres od stycznia 2020 r. Udzielenie każdej z tych form pomocy wymaga spełnienia przewidzianych w przepisach prawa warunków.

Osoba, która rozpoczęła działalność gospodarczą 1 marca br. nie może skorzystać ze świadczenia postojowego, gdyż warunkiem skorzystania z tej pomocy jest rozpoczęcie działalności przed
1 lutego 2020 r. Może natomiast skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek jeśli opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia za okres od marca do kwietnia br., gdyż warunkiem w tym przypadku jest rozpoczęcie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. Konieczne jednak jest spełnienie warunku, że osiągnięty w
pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek przychód nie przekracza 15 681 zł.

Osoba ta będzie mogła także skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek jeśli rozpoczęła prowadzenie działalności 1 marca br. i na 30 kwietnia 2020 r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 49 ubezpieczonych. Do zakończenia ogłoszonego stanu epidemii może również skorzystać z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty należności bez opłaty prolongacyjnej lub odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę w razie opłacenia składek po obowiązującym terminie.

Czy w placówce ZUS można pobrać papierowe formularze wniosków o wsparcie z ZUS?

Ze względów bezpieczeństwa – papierowe formularze nie są dostępne w placówkach ZUS. Wnioski do wypełnienia i wydruku są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem złożenia wniosku do ZUS jest przekazanie go drogą elektroniczną przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na stronie www.zus.pl można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami jak – krok po kroku – takie wnioski wypełnić i wysłać elektronicznie.

Czy osoba, która prowadzi działalność od 1 stycznia 2020 r. i korzysta z ulgi na start (opłaca tylko składkę zdrowotną), może skorzystać ze świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020 r.?

Taka osoba może skorzystać ze świadczenia postojowego. W przypadku świadczenia postojowego przepisy wprost wskazują, że może z nich skorzystać spełniająca inne określone ustawą warunki osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców (art. 15zq ust. 1 pkt 1 ustawy). Osoba, która przez pierwsze 6 miesięcy jest zwolniona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i płaci tylko składkę zdrowotną jest przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców (art. 18 ust. 1 tej ustawy).

Osoba korzystająca z ulgi na start nie może natomiast skorzystać ze zwolnienia opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. W tym przypadku art. 31zo ust.2 wskazuje, że ze zwolnienia mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1) w powiązaniu z ust. 6a tej ustawy nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czy płatnik może mieć zaległości starając się o zwolnienie z opłacania składek lub o świadczenie postojowe, jeśli tak, to od kiedy? Czy z 2019 roku, czy z 2020 roku? Czy świadczenie dla osób samozatrudnionych będzie przysługiwało płatnikom, którzy posiadają zaległości składkowe (objęte lub nieobjęte układem ratalnym)? Czy jeżeli płatnik zapłaci zaległości na 31 grudnia 2019 r. i opłaci je przed złożeniem wniosku, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek?

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z Komunikatem Komisji, pomoc publiczna może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, ale dopiero później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie mógł na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem upadłościowym, a więc nie powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych. Ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, będą mogli więc skorzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy.

Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł uzyskać zwolnienie z opłacania należności za okres od marca do maja 2020  r., jeżeli spełni pozostałe określone ustawą warunki.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o świadczenie postojowe nie ma znaczenia stan rozliczeń z tytułu składek.

Czy przedsiębiorca może jednocześnie wystąpić o zwolnienie ze składek i ubiegać się o świadczenie postojowe?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać zarówno ze świadczenia postojowego jak i ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., jeżeli spełniają określone przepisami warunki do przyznania tej pomocy. Przedsiębiorcy korzystający z tzw. ulgi na start, czyli przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności zwolnieni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne nie mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek za marzec, kwiecień i maj.

Czy ulegną zmianie wzory deklaracji rozliczeniowej?

Nie. Dokumenty rozliczeniowe nie ulegają zmianie w zawiązku z wystąpieniem COVID-19. W razie chęci skorzystania z pomocy jakiej udziela ZUS należy złożyć odpowiedni wniosek. Wnioski są dostępne na stronie www.zus.pl oraz na PUE ZUS.

Czy można jednocześnie wystąpić o zwolnienie ze składek ZUS oraz dofinansowanie pracowników?

W ubieganiu się o zwolnienie z opłacania składek nie przeszkadza korzystanie z innej pomocy przewidzianej w związku z COVID – 19. Należy jednak ustalić w urzędzie pracy jakie są warunki skorzystania z dofinansowania pracowników.

Czy pełnomocnictwo posiadane przez biuro rachunkowe do wszelkich czynności przed ZUS i do PUE (w tym do roli „ubezpieczonego” i „świadczeniobiorcy”) uprawnia do podpisania i wysłania wniosków przez PUE?:

 • RSP-C Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający) – rejestracja wniosków wg. danych osoby wykonującej umowę cywilnoprawną podanych we wniosku

 • RSP-D Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą – rejestracja wg. danych prowadzącego działalność podanych we wniosku

 • RDZ Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. – rejestracja wg. danych wnioskodawcy podanych we wniosku

Tryb składania wniosków wynika wprost z przepisów Tarczy Antykryzysowej.

W przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, na warunkach zlecenia oraz umów o dzieło) wniosek o świadczenie postojowe jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż zleceniodawca oraz zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej. Jeżeli zleceniodawca, alba zamawiający działają przez pełnomocnika, to wniosek o świadczenie postojowe może być złożone przez pełnomocnika jeżeli jest pełnomocnictwo zostało złożone w ZUS.

Należy pamiętać, że udzielone pełnomocnictwo dla biura rachunkowego nie oznacza, że płatnik składek jest zwolniony z odpowiedzialności. Nadal to płatnik składek, bierze pełną odpowiedzialność za działania podejmowane przez biuro rachunkowe w jego imieniu i na jego rzecz.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kobieta w Krakowie - Portal dla kobiet

Kobieta w Krakowie

Krakowski Portal - portal informacyjny, wiadomości, aktualności, wydarzenia z Krakowa i regionu - biznes, edukacja, kultura, zdrowie, uroda

Najnowsze artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close