Koronawirus a prawoKoronawirus a przedsiębiorcy - wsparcie dla firmSprawy ZUS

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – co zawiera projekt ustawy?

W sejmie trwają prace na projektem ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarczy Kryzysowej 2.0.

Tarcza Kryzysowa 2.0 ma obejmować powiększenie dotychczas uchwalonego pakietu wsparcia dla przedsiębiorców i osób ubezpieczonych.

Zanim przejdziesz dalej przeczytaj również:

W dzisiejszym wpisie streszczę najbardziej interesujące propozycje rządu.

Świadczenie Postojowe.

Zgodnie z art. 15 ust.1 projektu ustawy:

„Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie”.

Powyższe oznacza, iż świadczenie postojowe określone w poprzedniej Tarczy Antykryzysowej jako jednorazowe ma zostać przedłużone na okres maksymalnie 3 – miesięcy.
Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego.
Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie.

Bezzwrotna pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5 000 zł.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składał będzie do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlegać będzie umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadczać ma, że będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Regulacja znajdzie zastosowanie w przypadku osób samozatrudnionych.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń maksymalnie 49 osób.

Zgodnie z brzmieniem art. 31zo ust. 1a projektu ustawy :

„Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Regulacja ma mieć na celu polepszenie dotychczas poszkodowanej grupy przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia społecznego ponad 9 osób.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek spółdzielni socjalnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 31zo ust. 1b. projektu ustawy:

“Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.”,

– W przypadku zwolnienie z obowiązku opłacania składek do liczny osób zgłoszonych do ubezpieczenia nie uwzględnia się ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego.

Zasiłek w wysokości 1300 zł dla rolników.

Rolnikowi oraz jego domownikowi w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorowi epidemiologicznemu lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługiwał będzie zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wniosek do zus o zwolnienie od pobierania odsetek za zwłokę.

Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem 
COVID-19, ZUS na wniosek dłużnika będzie mógł odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę z tytułu składek należnych za okres przypadający pod dniu 31 grudnia 2019 r.
Wniosek będzie składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.
Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Odmowa odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę następowała będzie w drodze decyzji. Od decyzji płatnikowi składek przysługiwało będzie prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Mam nadzieję, że powyższym wpisem rozwiałam Państwa wątpliwości. Więcej informacji na www.wbrewzus.pl


Autorzy: Kancelaria radcy prawnego – Kinga Matyasik-Ochlust – www.wbrewzus.pl

Kinga Matyasik-Ochlust – radca prawny

Od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek, prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego, emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia rehabilitacyjne oraz w sprawach o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki setkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznawania gwarantowanych świadczeń.

Weronika Mania – aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Aplikantka 3 roku aplikacji radcowskiej prowadzonej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Koronawirus w Krakowie
Tagi
Kraków Portal

Kinga Matyasik-Ochlust

Radca prawny. Jako jeden z nielicznych prawników na terenie Krakowa i okolic specjalizuje się w tematyce prowadzenia spraw przeciwko ZUS, w których może poszczycić się dziesiątkami wygranych. Autorka bloga www.wbrewzus.pl | www.kingamatyasikochlust.pl

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *