Koronawirus a przedsiębiorcy - wsparcie dla firm

Świadczenie postojowe – pytania i odpowiedzi

Tarcza Antykryzysowa – poradnik: ponad 100 pytań dotyczących wsparcia dla pracowników i przedsiębiorców.

 1. Tarcza antykryzysowa – pytania ogólne
 2. Zwolnienie z opłacania składek ZUS – pytania i odpowiedzi
 3. Świadczenie postojowe – poniżej
 4. Ulga w opłacaniu składek – pytania i odpowiedzi

Jaka jest wysokość świadczenia postojowego dla zleceniobiorcy?

Świadczenie postojowe przysługuje zleceniobiorcy, gdy przychód uzyskany z umowy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r. kwota ta wynosi 15 595,74 zł).

Osoby, które pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej, mogą liczyć na świadczenie postojowe:

 • w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., tj. 2080 zł
  (2 600×80%=2080 zł), gdy wynagrodzenie z umowy zlecenia uzyskane w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był równy bądź wyższy od 1300 zł;

 • w kwocie, która wynika z umowy, gdy wynagrodzenie ujęte w jednej lub kilku umowach zlecenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, wynosi mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., tj. nie przekracza kwoty 1299,99 zł.

Prowadzę działalność i płacę z tego tytułu jedynie składkę zdrowotną, ponieważ mam także umowę o pracę. Czy przysługuje mi świadczenie postojowe?

Nie. Uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń.   W tym przypadku innym tytułem jest umowa o pracę.

Czy mogę skorzystać ze  świadczenia postojowego, jeśli korzystam z Ulgi na start (z preferencyjnych składek)?

Tak. Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, a więc także osobom, które korzystają z Ulgi na start, jeżeli miały one przestój w działalności w następstwie COVID – 19.

Co z osobami, które zawiesiły działalność w trakcie lutego, marca, kwietnia 2020 r.?

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby, które prowadziły działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i zawiesiły jej prowadzenie nie wcześniej niż po 31 stycznia 2020 r.

Czy przy ustalaniu przychodu ma znaczenie, że w miesiącu złożenia wniosku uzyskałem płatności odroczonych faktur (przekroczony został limit przychodu), ale bieżące płatności nie są już realizowane?

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0 zniosły kryterium przychodowe warunkujące prawo do świadczenia w wysokości 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli są spełnione następujące warunki:

 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID -19,

 • nastąpiło rozpoczęcie jej prowadzenia przed 1 lutego 2020 r.,

 • przychód z prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,

 • jeżeli nastąpiło zwieszenie prowadzenia działalności po 31 stycznia 2020 r.,

 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Czy osoba zatrudniona na umowę uaktywniającą będzie mogła skorzystać z postojowego, czy będzie traktowana jako zleceniobiorca?

Tak. Osoba zatrudniona na umowę uaktywniającą jest traktowana jako zleceniobiorca.

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło), mogą skorzystać ze świadczenia postojowego pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.

Świadczenie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 (2 600 x 80% = 2 080 zł). Wyjątek stanowią umowy, z których przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku wynosi mniej niż 50% najniższego wynagrodzenia (2 600 x 50% = 1 300 zł). Wtedy wysokość świadczenia odpowiada sumie wynagrodzeń z tych umów i nie przekracza

1 299,99 zł.

Czy świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne przysługują jedynie osobom, które wykonują czynności na podstawie umów zawartych z przedsiębiorcami? Czy świadczenie takie przysługuje również zleceniobiorcom, którzy wykonują umowy na rzecz np. osób prywatnych, stowarzyszeń, fundacji czy jednostek budżetowych?

Świadczenie postojowe przewidziane dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne przysługuje również zleceniobiorcom, którzy wykonują umowy na rzecz np. osób prywatnych, stowarzyszeń, fundacji czy jednostek budżetowych – o ile zostaną spełnione określone w ustawie i do wniosku (RSP-C) zostanie dołączona kopia, skan czy zdjęcie umowy. Dodatkowo warunkiem jest nastąpienie ograniczenia wykonywania działalności przez zleceniodawcę w wyniku COVID-19.

Czy świadczenie dla osób samozatrudnionych będzie przysługiwało płatnikom, którzy posiadają zaległości składkowe (objęte lub nieobjęte układem ratalnym)?

Świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą jeżeli:

 • Doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,
 • nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
 • przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,
 • jeżeli zwiesiły prowadzenie po 31 stycznia 2020 r.,

W tym przypadku nie ma znaczenia zadłużenie z tytułu składek, gdyż nie jest to pomoc publiczna.

Czy pełnomocnik będzie mógł składać wnioski o świadczenie postojowe w imieniu płatnika?

Tryb składania wniosków o świadczenie postojowe wynika z przepisów Tarczy antykryzysowej.
W przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, na warunkach zlecenia oraz umów o dzieło) wniosek o świadczenie postojowe jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż zleceniodawca oraz zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej. Jeżeli zleceniodawca, albo zamawiający działają przez pełnomocnika, to wniosek o świadczenie postojowe może być złożone przez pełnomocnika o ile w ZUS jest złożone pełnomocnictwo.

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosku o świadczenie postojowe?

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji.

Czy uczeń lub student do 26 lat wykonujący umowę zlecenia lub o dzieło (nie jest zgłaszany do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) może otrzymać postojowe?

Uczeń lub student do 26 roku życia, wykonujący umowę zlecenia lub o dzieło, może skorzystać ze świadczenia postojowego, jeśli umowa była zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. i nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz są spełnione pozostałe warunki przewidziane w przepisach.

Jak ustalić wysokość przysługującego świadczenia postojowego dla zleceniobiorców, którzy mają umowy zawarte w stawce godzinowej?

Jeśli ze zleceniobiorcą zawarta została umowa w stawce godzinowej, to we wniosku RSP-C w części IV w polu 1 „Miesięczny przychód, który wynika z umowy” powinna być wskazana kwota przeliczona na wynagrodzenie jakie zostałoby osiągnięte za miesiąc pracy. Przychód należy podać w kwocie brutto.

Umowa zlecenie została zawarta od 01.01.2020 do 31.03.2020 r. Za jakie miesiące będzie przysługiwało świadczenie postojowe? Czy dotyczy to umów, które trwają? Czy również tych, które ustały lub się rozwiązały?

Świadczenie postojowe według obecnie obowiązujących przepisów może być wypłacone trzykrotnie. Uzyskanie świadczenia wymaga spełnienia następujących warunków:

 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,

 • przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),

 • uprawniony do świadczenia postojowego nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. umowy o pracę).

Świadczenie postojowe przysługuje zarówno w przypadku umów, które zostały rozwiązane jak również umów, które nadal trwają. Warunkiem jest, że umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej wykonywania w związku z wystąpieniem COVID-19. Ponowna wypłata świadczenia postojowego realizowana jest na podstawie kolejnego wniosku, który jest oświadczeniem osoby uprawnionej, że jej sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejna wypłata świadczenia może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia.

Czy wniosek o świadczenie może złożyć również zleceniobiorca, jeżeli z jakiś powodów nie może zrobić tego zleceniodawca?

Wniosek o świadczenie postojowe może zostać złożony wyłącznie za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego (w przypadku umów o dzieło), ponieważ we wniosku zleceniodawca albo zamawiający potwierdza m.in. fakt, że nastąpił przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Co rozumiemy przez “przestój w prowadzeniu działalności” na potrzeby spełnienia warunku przyznania świadczenia postojowego dla zleceniobiorcy. Czy oznacza to zawieszenie, przedsiębiorstwa, problemy płatnicze itp. Czy zleceniodawca w jakikolwiek sposób będzie udowadniał “przestój w prowadzenia działalności”?

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą albo zleceniodawcy lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Za przestój w prowadzeniu działalności należy rozumieć wszelkie okoliczności związane z COVID-19, które spowodowały brak możliwości wykonania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części. Może to być np. zamknięcie firmy, zawieszenie działalności, brak klientów, mogą też być problemy płatnicze. To wnioskujący określa czy zdarzenie takie miało miejsce i oświadcza to w składanym wniosku. Jeśli świadczenie postojowe zostanie wypłacone na podstawie fałszywego oświadczenia osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

Zgodnie z ustawą za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego.

Jak rozumieć zapis, że umowa zlecenia nie doszła do skutku? Żeby skorzystać z ulgi umowa musi być zawarta przed kwietniem 2020.

Jednym z warunków uzyskania świadczenia postojowego z tytułu umowy cywilnoprawnej jest zawarcie tej umowy przed 1 kwietnia 2020 r. Czyli jeśli umowa była zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. informację tę należy wpisać we wniosku w polu III.1 Data zawarcia umowy. W pytaniu nie ma informacji o okresie, na jaki zawarta została umowa. Informację tę należy wpisać w polu III.3 Okres na jaki została zawarta umowa. Jeśli sytuacja związana z COVID-19 spowodowała, że umowa nie doszła do skutku (np. zleceniobiorca nie mógł wykonywać czynności określonych w umowie) lub nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy (np. zleceniobiorca wykonał tylko część umowy), zleceniodawca albo zamawiający może wystąpić o przyznanie świadczenia postojowego w imieniu zleceniobiorcy

Zleceniobiorca w lutym zarobił 10 000 zł, w marcu miał ograniczoną pracę i zarobił 4 000 zł. Może się ubiegać o postojowe 2080 zł?

Tak, o ile umowa zlecenia została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. i zleceniodawca we wniosku potwierdzi, że nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy w wyniku COVID-19.

Dodatkowo w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku zleceniobiorca nie może osiągnąć przychodu z umowy zlecenia wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.).

Czy przy świadczeniu postojowym dla przedsiębiorcy muszą być spełnione warunki łącznie odnośnie spadku przychodów o 15% i nieprzekroczeniu przychodów 300%?

Nowelizacja przepisów wprowadziła zmiany w warunkach niezbędnych do przyznania świadczenia postojowego osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zniesiono kryterium przychodowe warunkującego prawo do świadczenia. Konsekwencją jest likwidacja oświadczenia osoby prowadzącej działalność o nieposiadaniu przychodu wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli:

  • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19,

  • rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r.,

  • przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,

  • jeżeli zwiesiła jej prowadzenie po 31 stycznia 2020 r.,

  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Zleceniobiorca pracował do 30 marca i został wyrejestrowany od 31.03.2020. Od 31.03.2020 został zatrudniony na umowę o pracę. Nie wystąpił zbieg ubezpieczeń. Czy zleceniobiorca może otrzymać postojowe za marzec?

Świadczenie postojowe ma charakter pomocowy kierowany do osób, które mają ograniczoną możliwość uzyskania przychodów w związku z ograniczeniem wykonywania umów cywilnoprawnych lub gdy umowy nie doszły do skutku w wyniku COVID – 19. Warunkiem jest brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jest to badane na dzień złożenia wniosku. Osoba, która obecnie jest pracownikiem ma zagwarantowane źródło przychodu oraz może otrzymać wsparcie z innych źródeł. Dlatego nie będzie mogła otrzymać świadczenia postojowego.

Czy o postojowe mogą starać się samozatrudnieni, którzy mają ustalone prawo do emerytury lub renty. Jeśli tak to czy prawo do emerytury nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych?

Tak. Prawo do świadczenia postojowego mają:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed
  1 lutego 2020 r., gdy ich przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
  o świadczenie uległ obniżeniu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca,

 • przedsiębiorcy, którzy zawiesili prowadzenie działalności, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 lutego 2020 r. i zawieszenia po 31 stycznia 2020 r.,

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,

 • jeżeli nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Ustalone prawo do emerytury lub renty jest tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych.

Dlaczego płatnik musi  przekazywać wnioski o postojowe za swoich wielu zleceniobiorców?

Tryb składania wniosków o świadczenie postojowe wynika wprost z przepisów Tarczy antykryzysowej. W przypadku umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów agencyjnych, na warunkach zlecenia oraz umów o dzieło) wniosek o świadczenie postojowe jest składany za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Jest to niezbędne i uzasadnione, gdyż zleceniodawca albo zamawiający wypełniają i potwierdzają dane zawarte we wniosku przekazywanym do ZUS. Do wniosku musi także zostać załączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Podstawa prawna: Art. 15zs ust. 2, odpowiednio ust. 3 oraz 4 i 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 z późn. zm.)

Świadczenie postojowe przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. Czy osoby, które zlikwidowały działalność po 31 stycznia już nie mają prawa do tego świadczenia?

Świadczenie postojowe przysługuje osobom, które nadal prowadzą działalność gospodarczą pomimo trudności jakie wystąpiły w związku z COVID -19 oraz osobom, które ze względu na te trudności zawiesiły jej prowadzenie. Ustawa nie przewiduje prawa do świadczenia postojowego w przypadku osób, które zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli działalność zostanie zlikwidowana po 31. 01.2020r., to świadczenie postojowe jest nienależne.

Czy przysługuje świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy, z którym nie przedłużono umowy (poprzednia na czas określony zakończyła się) lub z którym rozwiązano umowę zlecenie zawartą na czas nieokreślony?

Świadczenie postojowe przysługuje jeśli osoba wykonuje umowę cywilnoprawną zawartą przed
1 kwietnia 2020 r. i:

 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.),

 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

i nastąpiło ograniczenie albo zakończenie jej wykonania w związku z COVID-19.

Wniosek RSP-C – jak wypełnić blok V 01. Czy zleceniobiorca musi podać zleceniodawcy przychody także z innych umów z innymi zleceniodawcami? Czy każdy zleceniodawca składający wniosek za tego zleceniobiorcę wpisuje w tej pozycji łączny przychód ze wszystkich umów?

W tym polu należy wykazać przychód osiągnięty z innych umów niż ta umowa cywilnoprawna, z której osiągnięty przychód został wskazany w części IV pkt. 2 wniosku.

Postojowe dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która jest jednocześnie rolnikiem, czy może złożyć wniosek ?

Tak. Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą może wystąpić z wnioskiem o świadczenie postojowe z tego tytułu, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie. Ubezpieczenie w KRUS nie jest traktowane jako inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Czy ze świadczenia postojowego mogą skorzystać osoby, które mają umowy zlecenia przedłużane co miesiąc lub trwające kilka dni w miesiącu?

Umowy zlecenia zawarte po sobie bez żadnego dnia przerwy traktujemy, jako ciągłość. Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

 • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;

 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 595,74 zł dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 r.).,

 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

i nastąpiło ograniczenie jej wykonywania lub zawieszenie w związku z COVID-19.

Czy jeżeli zleceniobiorca nie posiada rachunku bankowego to jak zostanie wypłacone postojowe?

Wypłata świadczenia postojowego następuje wyłącznie w formie bezgotówkowej. Więc musi być wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495). Brak rachunku bankowego będzie przesłanką negatywną przy rozpatrywaniu wniosku.

Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności w przypadku ubiegania się o świadczenie postojowe czy bierze pod uwagę łączną kwotę przychodów ze wszystkich swoich działalności?

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zniesiono kryterium przychodowe warunkujące prawo do świadczenia. Konsekwencją tego jest likwidacja oświadczenia osoby prowadzącej działalność o nieposiadaniu przychodu wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli:

 • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w wyniku COVID – 19,

 • rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r.,

 • przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,

 • jeżeli zwiesiła jej prowadzenie po 31 stycznia 2020 r.,

 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej działalność, czy tylko przy jednoosobowej działalności czy również dla zatrudniających pracowników.

Także dla zatrudniających. Prawo do świadczenia przysługuje:

 • przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą, pod warunkiem jej rozpoczęcia przed 1 lutego 2020r., gdy jego przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie uległ obniżeniu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca,

 • przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą, który zawiesił prowadzenie działalności, pod warunkiem że została rozpoczęta przed 1 lutego 2020r. i jej zawieszenie nastąpiło po 31 stycznia 2020r.,),

 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,

jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych i przestój w działalności nastąpił w wyniku COVID-19.

Postojowe dla prowadzących działalność będzie wypłacane z Fuduszu Pracy (FP), co z osobami zwolnionymi z obowiązku opłacania FP.

Nie ma znaczenia, czy prowadzący jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FP. Konieczne jest spełnienie warunków określonych w ustawie do przyznania świadczenia postojowego.

Czy postojowe będzie dla umów o pracę

Świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS przysługuje tylko przedsiębiorcom oraz osobom wykonującym umowy cywilnoprawne.

Ubezpieczony ma zawartą umowę zlecenia przed 1 lutego 2020. Zarabia z tej umowy odpowiednio w lutym 2700 brutto, w marcu 2900 brutto. Czy zatem może złożyć wniosek o wypłatę postojowego z tytułu zlecenia, skoro spełnia kryterium przychodu za marzec, poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS?

Tak. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (tj. 15 595,74 zł). Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 kwietnia br. i osoba ją wykonująca nie może mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Czy osoba, która prowadzi działalność na warunkach preferencyjnych i jednocześnie wykonuje umowę zlecenie z wynagrodzeniem niższym niż minimalne (z obydwu tytułów podlega do ubezpieczeń społecznych) będzie mogła wybrać, z którego z nich otrzyma świadczenie postojowe, czy nie będzie miała prawa do świadczenia postojowego z żadnego z tych tytułów (ponieważ ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych)?

W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia przysługuje tylko jedno świadczenie. Jednak w tym przypadku świadczenie postojowe nie będzie przysługiwało, gdyż wskazana osoba posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych. Osoba ta może rozważyć skorzystanie z innej pomocy, np. ze zwolnienia z nieopłaconych należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj.

Jak należy zgłaszać samoistne umowy o dzieło ?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie umowy o dzieło nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych. ZUS został jedynie zobowiązany do rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczeń postojowych także osobom, które w wyniku problemów związanych z COVID-19 utraciły przychody z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych. Świadczenie postojowe przysługuje na wniosek po spełnieniu określonych ustawa wymagań. ZUS będzie zobowiązany do rejestrowania umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Czy ZUS będzie sprawdzał, czy przedsiębiorca faktycznie miał przestój w działalności? A jeśli nie, czy odmówi świadczenia?

ZUS ma prawo do dochodzenia świadczenia pobranego nienależnie (np. w przypadku gdy został wprowadzony w błąd).

W jaki sposób ZUS będzie informował płatników o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o postojowe?

W przypadku wątpliwości dotyczących wniosku, ZUS kontaktuje się mejlowo lub telefonicznie. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, świadczenie postojowe zostanie przekazane na konto. Decyzja odmowna w sprawie świadczenia postojowego będzie dostępna na PUE ZUS lub przesłana za pośrednictwem poczty.

Czy jeśli pracodawca odnowił umowę-zlecenie 12 lutego (wcześniej pracowałam od 12 listopada do 11 lutego), to będę mogła dostać świadczenie postojowe dla zatrudnionych na umowę-zlecenie?

Tak. Prawo do świadczenia mają osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa agencyjna, umowa o dzieło), pod warunkiem, że umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. W tym przypadku pomiędzy umowami nie ma ani jednego dnia przerwy więc będą traktowane jako ciągłość wykonywania pracy.

Czy w przypadku gdy jestem samozatrudnionym i dodatkowo pracowałam na etat, ale zostałam zwolniona 3 marca, to czy występuje tu zbieżność ubezpieczeń, czy mogę już w kwietniu złożyć wniosek o postojowe?

Tak, w tym przypadku nie występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń i można w kwietniu złożyć wniosek o świadczenie postojowe.

Jestem zatrudniony na umowę zlecenie od marca 2019. Z powodu koronawirusa firma jest zamknięta 01.04.2020. Podpisałem umowę zlecenie z nowym pracodawcą ale nie otrzymałem jeszcze żadnych przychodów. Czy nadal przysługuje mi świadczenie postojowe ?

Tak, świadczenie będzie przysługiwało jeżeli będą spełnione warunki określone w ustawiw. Aby ubiegać się o świadczenie postojowe umowa cywilnoprawna powinna zostać zawarta przed
1 kwietnia 2020 r.

Płatnik osiągnął 90% spadek przychodów z racji prowadzenia działalności gospodarczej, jednocześnie zatrudniony jest na etacie gdzie zarabia poniżej średniej krajowej (spadek przychodów o 15% , poniżej 300% średniej krajowej). Czy Pan może ubiegać się o postojowe z tytułu prowadzonej działalności i umorzenie składki zdrowotnej?

Z racji tego, że osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zatrudniona na podstawie umowę o pracę, tj. ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, to nie będzie jej przysługiwało świadczenie postojowe.

Może zostać złożony wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec-maj br. Tarcza Antykryzysowa przewiduje zwolnienie ze składek dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne. Aby skorzystać ze zwolnienia, muszą być spełnione następujące warunki:

 • prowadzenie działalności pozarolniczej przed 1 kwietnia 2020 r.;

 • przychód uzyskany z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. 15 681 zł).

Czy wniosek RSP-D może złożyć przedsiębiorca zatrudniający pracowników? Czy tylko prowadzący działalność jednoosobowo?

Wniosek RSP-D dotyczy osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która:

 1. nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (np. jest pracownikiem),

 2. mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,

 3. nastąpił przestój w prowadzeniu w następstwie COVID-19,

 4. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.,

 5. w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osiągnęła przychód co najmniej 15 % niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Wniosek może zostać złożony także przez osobę prowadzącą działalność zatrudniająca pracowników, jeżeli są spełnione wyżej przedstawione warunki.

Zleceniobiorca zawarł umowę zlecenia przed 01.02.2020 r. z płatnikiem A. Po 01.02.2020 r. firma została przejęta przez płatnika B. Czy zleceniobiorca może starać się o świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne?

Tak, gdyż umowa zlecenie została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. Nie ma znaczenia tu fakt, że firma, z którą zawarto umowę została przejęta. Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną więc zleceniobiorca może się starać o świadczenie postojowe, jeżeli są spełnione warunki określone w ustawie.

Pracownik pracuje na umowę zlecenie. Od 1 marca płaci składkę chorobową, od 1 kwietnia nie będzie miał dochodów. Czy w ramach świadczenia postojowego będzie objęty ubezpieczeniem.

Świadczenie postojowe jest świadczeniem pomocowym i przysługuje, gdy doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19. Pobranie świadczenia nie ma wpływu na podleganie lub nie ubezpieczeniom z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Jeżeli umowa nie zostanie rozwiązana, to z jej tytułu osoba ją wykonująca nadal będzie pozostawała w ubezpieczeniach, do których została zgłoszona. Odrębną sprawą jest natomiast korzystanie, czy wysokość otrzymywanych świadczeń, jeżeli podstawa wymiaru składek wynosi 0 w związku z brakiem przychodów z wykonywania umowy.

Czy na wniosku RSP-C do przychodu zleceniobiorcy powinny zostać dodane zasiłki? Jak wygląda świadczenie postojowe dla zleceniobiorców na zwolnieniu lekarskim, dodatkowym zasiłku opiekuńczym czy świadczeniu rehabilitacyjnym?

Świadczenie postojowe przysługuje osobie wykonującej umowę cywilnoprawną, jeżeli nastąpiło ograniczenie w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę lub zamawiającego i nastąpiło ograniczenie lub odstąpienie od wykonywania umowy ze względu na COVID-19.O świadczenie postojowe mogą występować zleceniobiorcy za pośrednictwem zleceniodawcy, jeżeli:

 • umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.,

 • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (tj. 15 595, 74 zł dla wniosków składanych w kwietniu i w maju),

 • zleceniobiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Przepisy nie stawiają warunków i ograniczeń dotyczących pobierania świadczenia postojowego
i pobierania za ten sam okres świadczeń z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, jednak należy mieć na uwadze, że świadczenia te rekompensują utratę przychodów ze względu na brak możliwości wykonywania umowy. Dlatego w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego albo świadczenia rehabilitacyjnego praca nie może być wykonywana. Przy ubieganiu się o świadczenie postojowe przez zleceniobiorcę niezbędne jest wykazanie przychodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku osiągniętego z umowy
(nie wlicza się do tego przychodu zasiłków). ZUS ma prawo zweryfikować, czy w razie gdy za ten miesiąc był równocześnie pobierany zasiłek chorobowy, opiekuńczy albo świadczenie rehabilitacyjne wykazany przychód nie wiązał się z wykonywaną w tym miesiącu pracą. W razie potwierdzenia, że ubezpieczony wykonywał pracę w czasie choroby lub sprawowania opieki, zostanie wydana decyzja zobowiązująca do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Koronawirus w Krakowie
Kraków Portal

Kobieta w Krakowie

Portal dla kobiet w Krakowie - zdrowie, uroda, biznes, dom, rodzina, macierzyństwo, prawo, podróże, psychologia - wydarzenia i konkursy

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *