Sprawy ZUS

Renta z tytułu niezdolności do pracy – jak uzyskać

W przypadku wystąpienia u osoby Ubezpieczonej niezdolności do pracy, ustawodawca przewidział możliwość uzyskania renty, jeżeli ubiegający się o świadczenie spełnia szereg warunków, takich jak:

  1. uzyskanie statusu osoby niezdolnej do pracy,
  2. posiadanie wymaganego przez ustawę okresu składkowego i nieskładkowego ( ich wysokość jest zależna od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy),
  3. zaistnienie niezdolności w okresach składkowych lub nieskładkowych lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Ostatni z wyżej opisanych wymogów nie zawsze jest wymagany. Organ rentowy nie będzie rozpatrywał jego spełnienia, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę posiada wspomniane okresy w wysokości co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny. Omawiana przesłanka nie jest też brana pod uwagę, gdy niezdolność do pracy jest związana z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Uzyskanie statusu osoby niezdolnej do pracy.

Analizując procedurę uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy konieczne jest zdefiniowanie kim jest osoba niezdolna do pracy. Pomocna w tym będzie regulacja zawarta w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 12 ustawy za osobę niezdolną do pracy uznaje się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu, przy czym całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy, zaś częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Przy stwierdzeniu zaistnienia omawianej przesłanki konieczne jest posiadanie obfitej i wiarygodnej dokumentacji medycznej, która przekona organ rentowy do istnienia faktu, iż ubezpieczony ubiegający się o rentę z całą pewnością spełnia kryteria uznania za osobę, która z powodu schorzenia nie może wykonywać dotychczasowej pracy. Omawiana dokumentacja musi być załączona do wniosku o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Wniosek

Aby rozpocząć procedurę ubiegania się o rentę konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Dostępny jest on w każdej siedzibie ZUS oraz na stronie internetowej – Wniosek ERN.

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy musi zostać podpisany przez osobę uprawnioną do renty lub jej pełnomocnika. Składany jest on w dowolnym oddziale ZUS, ale najlepiej złożyć go bezpośrednio do właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, gdyż to on właśnie ten wniosek rozpatrzy.

We wniosku konieczne jest wskazanie podstawowych informacji o osobie ubiegającej się o świadczenie oraz innych istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia i jego wpływu na powstanie niezdolności do pracy.

Są to:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie (zaświadczenie OL-9);
  • ankieta wypełniona przez zakład pracy (druk ZUS N-10);
  • dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe;
  • zaświadczenie stwierdzające wysokość zarobków wystawione przez zakład pracy według wzoru określonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia (druk ZUS Rp-7).

Wniosek powinien zostać złożony jak najszybciej, gdyż data złożenia wniosku jest niezwykle istotna, to ona decyduje o momencie, od którego będziemy uprawnieni do otrzymania świadczenia. Renta z tytułu niezdolności do pracy z reguły będzie wypłacana od dnia powstania do niej prawa, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

Badanie Lekarza Orzecznika i Komisji Lekarskiej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie. Wspomniane badanie jest wykonywane przez Lekarza Orzecznika ZUS. Jeśli osoba ubiegająca się posiada dokumentację medyczną z której ewidentnie wynika, że jest ona niezdolna do pracy, to Lekarz Orzecznik nawet nie wzywa ubezpieczonego na badanie, jednak zazwyczaj konieczna jest wizyta, celem poddania się ocenie stanu zdrowia przez wyznaczonego przez ZUS lekarza.

Często niestety taka wizyta dotknięta jest licznymi wadami, które negatywnie wpływają na końcowe rozstrzygnięcie. Wielu ubezpieczonych skarży się na pobieżność badania, brak przygotowania lekarzy do wykonania badania, brak znajomości historii choroby, niedokładność. W skrajnych przypadkach orzeczenia o braku istnienia niezdolności do pracy wydawane są bez bezpośredniego badania ubezpieczonego.
Jeżeli orzeczenie lekarza orzecznika jest negatywne to koniecznie trzeba złożyć sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Tego rodzaju pismo musi zostać wysłane w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego pierwotnego orzeczenia lekarza. Istotą sprzeciwu jest przekonanie organów ZUS do istnienia po stronie ubiegającego się niezdolności do pracy.

Elementy sprzeciwu od orzeczenie lekarza orzecznika ZUS zostały już opisane w tym artykule: Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Pamiętać należy, że podobne uprawnienia ma Prezes ZUS, który może w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia Lekarza Orzecznika. Jest to swego rodzaju wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję Lekarską ZUS zazwyczaj w celu wydania orzeczenia mniej korzystnego, niż te już wydane.

Sprzeciw oraz Zarzut Wadliwości zostaną rozpatrzone przez Komisję Lekarską ZUS, która również ma prawo do wezwania osoby zainteresowanej na badanie. Jeżeli, mimo ponownego rozpatrzenia sprawy werdykt Komisji Lekarskiej dalej jest niekorzystny to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję odmowną lub taką, która nie w pełni satysfakcjonuje wnioskodawcę.

Czytaj dalej na blogu Wbrew ZUS, prowadzonym przez kancelarią specjalizującą się w sprawach ZUS: Jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy

Koronawirus w Krakowie
Kraków Portal

Kinga Matyasik-Ochlust

Radca prawny. Jako jeden z nielicznych prawników na terenie Krakowa i okolic specjalizuje się w tematyce prowadzenia spraw przeciwko ZUS, w których może poszczycić się dziesiątkami wygranych. Autorka bloga www.wbrewzus.pl | www.kingamatyasikochlust.pl

Przeczytaj również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *